Over 30 norske barnevernssaker tatt til behandling av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Over 30 klagesaker mot Norge som gjelder barnevern er tatt til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Norge har  hittil blitt dømt for å ha brutt menneskerettighetene i fem saker. I to andre saker er Norge frifunnet.

Norge ble den 17. desember 2019 dømt for brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet i to saker.

Brudd på menneskerettighetene på grunn av begrensinger i samvær

I dom fra 19. november 2019, hvor Norge ble dømt i EMD for brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 om retten til respekt for privatlivet og familielivet. Saken gjelder en akuttplassering og omsorgsovertakelse for en nyfødt jente i 2015, etter at barnevernet fikk bekymringsmeldinger om foreldrene. Etter tre år og flere runder i barnevernsnemnda og retten, fikk foreldrene jenta tilbake i 2018. På den tiden jenta bodde i fosterhjem, hadde foreldrene begrenset kontakt med henne. Domstolen mener norske myndigheter la for sterke begrensninger på foreldrenes samvær med sin datter etter at hun ble plassert i fosterhjem. EMD konkluderte videre med at omsorgsovertakelsen av jenta var tilstrekkelig godt begrunnet. Les mer om saken her: https://www.nrk.no/norge/ny-dom-mot-norge-i-menneskerettighetsdomstolen-1.14787389

Brudd på menneskerettighetene på grunn av tvangsadopsjon

Den 10. september 2019 ble Norge blitt dømt for å ha krenket menneskerettene til en mor og hennes sønn da guttens fosterforeldre fikk lov til å adoptere han mot morens vilje. Tvangsadopsjonen var ifølge flertallet i EMD en krenkelse av  artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), som gjelder retten til respekt for familieliv. Kjernen i flertallets kritikk er at norske domstoler ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering da den ga samtykke til adopsjon i 2012. Les mer om saken her: https://www.nrk.no/norge/norge-domt-for-menneskerettsbrudd-etter-tvangsadopsjon-1.14699033

Brudd på menneskerettighetene på grunn av begrensninger i kontakt fra 6. september 2018

Også den 6. september 2018 ble Norge dømt for brudd på menneskerettighetene i en barnevernssak for brudd på retten til respekt for familieliv. Saken ble fremmet av en norsk romkvinne. Kvinnen anførte krenkelse av retten til familieliv fordi hun ikke får ha kontakt med sin datter. Kvinnen ble fratatt omsorgen for en datter hun fikk i 2011. Den enstemmige dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) konkluderer at Norge har brutt artikkel 8 i konvensjonen. Denne artikkelen fastslår at alle har rett til vern om privatlivet og familielivet. Les mer om saken her: https://www.aftenposten.no/norge/i/zLJ7Rb/norge-har-brutt-menneskerettighetene-i-barnevernssak-konkluderer-menneskerettighetsdomstolen