Yrkesskade, pasientskade og øvrig erstatningsrett

Vi har erfaring med saker som gjelder yrkesskader, yrkessykdommer, pasientskader og andre personskader. Vi har også erfaring med andre typer erstatningssaker og bistår med avklaring av om man har rett til erstatning fra forsikringsselskap dersom man ikke selv når fram med dette. Slike saker kan avklares og løses ved forhandlinger med forsikringsselskap, ved at sakene klages inn til Finansklagenemda, eller bringes inn for retten. Vi har tilgang til beregningsprogrammet Compensatio som vi blant annet bruker ved beregning av erstatningskrav i personskadesaker overfor ansvarlige forsikringsselskap, enten dette gjelder yrkesskadeforsikring eller bilansvarsforsikring.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: