Trygderett

Vi kan hjelpe deg med å vurdere grunnlag for klage på vedtak gjort av NAV eller andre. For eksempel klage over avslag på eller beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, foreldrepenger, tilskudd til bil eller andre hjelpemidler.

Ved klage og anke over vedtak gjort i henhold til folketrygdloven vil man kunne ha rett til fri rettshjelp hvis man er alene med inntekt under 246.000,- kr årlig, eller gift eller har felles økonomi med til sammen inntekt under 369.000, kr årlig før skatt.

Vi bistår i klagesaker overfor NAV, Statens Pensjonskasse, KLP og Trygderetten, og eventuell overprøving av Trygderettens vedtak i retten.

Fagområder

Vi bistår innenfor de fleste rettsområder, med hovedtyngde på: