Regler om bosted og samvær står i barneloven kapittel 5 og 6.

Etter barneloven er det foreldrene som i utgangspunktet skal avtale hvor barna skal bo. Dere kan avtale delt bosted, eller at barnet/barna skal ha fast bosted hos en av dere.  Med delt bosted menes en ordning hvor barnet har fast bosted to steder. Dette innebærer at barnet bor (omtrent) like mye hos hver av foreldrene og at begge må samtykke til beslutninger som hører inn under det å bo fast sammen med barnet (herunder flytting innenlands). For at delt bosted skal være til barnets beste må foreldrene kunne bli enige om større avgjørelser som gjelder barnets dagligliv.

Hvis foreldrene er uenige om hvem barnet/barna skal bos hos, må retten avgjøre hvem av foreldrene barnet skal bos hos.  Dersom det foreligger særlige grunner kan retten avgjøre at barna skal bos hos begge. Det som er styrende i disse sakene er hensynet til «barnets beste».

Hva som er den beste løsningen for barna vil naturlig nok variere og det er mange hensyn å vurdere. Når foreldre ikke klarer å bli enige om hvilken løsning som vil være den beste for deres barn og saken fremmes for retten for avgjørelse, vil retten svært ofte benytte seg av en sakkyndig. Den sakkyndige har kunnskap som ofte bidrar til at foreldrene klarer å komme frem til en løsning. Den sakkyndige har kunnskap om hva som er viktig for barn for å sikre barnet en god utvikling. Mye av denne kunnskapen baserer seg på forskning.

Samvær

Barnet har rett til samvær med begge foreldre, selv om foreldrene ikke bor sammen. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra den som er sammen med barnet.

Den som har samvær kan ta avgjørelser som gjelder omsorgen for barnet under samværet. Den som har samvær med barnet, skal så langt råd er få uttale seg før den som har foreldreansvaret tar avgjørelser som vil gjøre det vanskeligere å utøve samværsretten.

Foreldre kan avtale samvær for andre, for eksempel besteforeldre. Det er bare når en eller begge foreldre er døde, at andre kan reise sak for domstolen om rett til samvær.

Det er presisert i loven at foreldrene selv avtaler omfanget av samværsretten på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Ved avtale eller avgjørelse om samvær skal det legges vekt på best mulig samlet foreldrekontakt, hvor gammelt barnet er, i hvilken grad barnet er knyttet til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene og hensynet til barnet ellers.

Det kan avtales at samvær skal skje på bestemte vilkår, herunder kan det avtales at samvær skal skje under tilsyn av en person barnet har tillit til. Foreldrene kan også avtale at samvær forutsetter bistand fra barneverntjenesten, eller ved bistand av en psykolog eller lignende.

I sak for domstolene kan retten fastsette vilkår, og fastsatte samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt tilsynsperson, se nedenfor om samvær med tilsyn. Se lenke nedenfor om forskrift om samvær med tilsyn.

Flytting

En forelder som har barnet boende fast hos seg kan bestemme at barnet skal flytte innenlands. Begge foreldre har en plikt til å varsle den andre ved flytting. Fristen er tre måneder før flytting.